PZW Katowice Rejon VI
http://www.katowice-rejon-6.pzw.org.pl

Komunikaty

📢 Komunikat - Kampania Wyborcza

Komunikaty | 2021-08-24 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

ZarzÄ…d GÅ‚ówny Polskiego ZwiÄ…zku WÄ™dkarskiego na posiedzeniu w dniu  30 lipca 2021 roku, podjÄ…Å‚  uchwaÅ‚Ä™ nr 49/VII/2021 w sprawie przedÅ‚użenia kadencji wÅ‚adz i organów w Polskim ZwiÄ…zku WÄ™dkarskim oraz uchwalÄ™ nr 350/VII/2021  w sprawie zwoÅ‚ania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego ZwiÄ…zku WÄ™dkarskiego oraz okreÅ›lenia terminów prac przygotowawczych.

 

Krajowy Zjazd Delegatów odbÄ™dzie siÄ™ dniach 21-24 kwietnia 2022 roku. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze w KoÅ‚ach PZW odbÄ™dÄ… siÄ™ od 1 wrzeÅ›nia do 31 grudnia 2021 roku a OkrÄ™gowe Zjazdy Delegatów w OkrÄ™gach PZW bÄ™dÄ… miaÅ‚y miejsce od   1 stycznia do 28 lutego 2022 roku. W granicach terminów okreÅ›lonych w § 2 uchwaÅ‚y nr 350/VII/2021  ZarzÄ…dy OkrÄ™gów PZW sÄ… uprawnione do wyznaczenia terminów Walnych ZgromadzeÅ„ Sprawozdawczo – Wyborczych w KoÅ‚ach PZW i OkrÄ™gowych Zjazdów Delegatów.

 

👉 Terminy Walnych ZgromadzeÅ„ Sprawozdawczo – Wyborczych w KoÅ‚ach PZW zostanÄ… okreÅ›lony na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 26 sierpnia br.


Realizacja UchwaÅ‚y jest oczywiÅ›cie uzależniona od rozwoju sytuacji w naszym kraju zwiÄ…zanej z okolicznoÅ›ciami przeciwdziaÅ‚ania i zwalczania COVID-19.